REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W RAMACH SYSTEMU MOTIVEO

Mając na uwadze regulacje zawarte w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.) niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia tych usług, zwanych dalej w Regulaminie „Usługami”, polegających na udostępnieniu narzędzi informatycznych i rozwiązań służących do prowadzenia mobilnego, zintegrowanego systemu motywacyjno – lojalnościowego adresowanego do przedsiębiorców, służącego podwyższeniu ich wyników sprzedażowych („System MOTIVEO”).

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, zwanym dalej „Usługodawcą” jest Hugeseller spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (Polska), przy ul. Bolesława Prusa 10/17, 30-109 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441510, NIP: 6772372408, REGON 122729844, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł.
2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego o nazwie MOTIVEO, znajdującego się na dedykowanym serwerze pod domeną http://www.motiveo.pl (zwanego w dalszej części Regulaminu „Serwisem”).
3. Regulamin określa w szczególności:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca;
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d) zakaz dostarczania przez użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym;
e) tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w Serwisie. Regulamin można pobrać z Serwisu, poprzez kliknięcie na umieszczony w nim link „Regulamin”, a także zapisać go w formacie PDF na dowolnym nośniku danych. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu i Systemu oznacza uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego treści.
5. Poprzez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:
a) Gość – osoba odwiedzająca Serwis, niezarejestrowana i niezalogowana do Systemu MOTIVEO, która może jedynie zaznajomić się z zawartością treści Serwisu oraz pobrać materiały reklamowe dotyczące Systemu MOTIVEO, natomiast nie korzysta z funkcjonalności Systemu MOTIVEO;
b) Użytkownik MOTIVEO (zwany także „Użytkownikiem”) – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowana w Systemie MOTIVEO przez osobę upoważnioną do jej reprezentacji. Użytkownik MOTIVEO posiada w Serwisie własne konto, zwane dalej „Kontem Użytkownika”. Po zalogowaniu do Konta Użytkownika, Użytkownik może korzystać z funkcjonalności Systemu MOTIVEO oraz w ich ramach konfigurować swoje Programy Motywacyjne;
c) Uczestnik Programu Motywacyjnego (zwany także „Uczestnikiem”) – osoba fizyczna zarejestrowana w Systemie MOTIVEO przez Użytkownika i u niego zatrudniona, dla której Użytkownik może skonfigurować Program Motywacyjny. Uczestnik Programu Motywacyjnego posiada w Serwisie własne konto, zwane dalej „Kontem Uczestnika”. Po zalogowaniu do Konta Uczestnika, Uczestnik Programu Motywacyjnego ma wgląd poprzez System MOTIVEO do listy aktualnie prowadzonych Programów Motywacyjnych skonfigurowanych przez Użytkownika MOTIVEO, który go zarejestrował, ma możliwość filtracji Programów Motywacyjnych poprzez ich wyszukiwanie, kontaktu z Użytkownikiem MOTIVEO oraz wprowadzania swoich wyników sprzedaży produktów/usług, nie może jednak konfigurować własnych programów motywacyjnych;
d) Program Motywacyjny – skonfigurowany przez Użytkownika MOTIVEO przy pomocy Systemu MOTIVEO, dedykowany do konkretnego Uczestnika Programu Motywacyjnego, program motywacji sprzedaży produktów lub/i usług Użytkownika MOTIVEO, którego celem jest wzrost wyników sprzedaży osiąganych przez Uczestnika Programu Motywacyjnego.
e) System MOTIVEO – zespół narzędzi informatycznych i rozwiązań służących do prowadzenia przez Użytkowników MOTIVEO za pośrednictwem Serwisu mobilnego zintegrowanego systemu motywacyjno-lojalnościowego dla zarejestrowanych w nim Uczestników Programów Motywacyjnych; System MOTIVEO jest tworzony w modelu SAAS – czyli w modelu dystrybucji oprogramowania, gdzie System stworzony przez Usługodawcę zostanie udostępniony Użytkownikowi poprzez sieć Internet w danym Okresie rozliczeniowym za Opłatą abonamentową;
f) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w tym Serwis oraz System MOTIVEO;
g) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. Zm.);
h) Okres rozliczeniowy – czas, za jaki naliczana jest należna opłata abonamentowa, obejmujący każde kolejne następujące po sobie 30 dni kalendarzowych, począwszy od pierwszego dnia świadczenia usługi w trybie płatnym.|
i) Opłata abonamentowa – opłata za Pakiet abonamentowy, o którym mowa w § 3 ust. 4, należna Usługodawcy za Okres rozliczeniowy, objęta zamieszczonym i udostępnionym w Serwisie cennikiem, zawierającym zestawienie opłat za świadczone w trybie płatnym Usługi.

6. Korzystanie z Serwisu MOTIVEO jest możliwe pod warunkiem dysponowania dostępem do sieci Internet, zalecaną przez Usługodawcę przeglądarką internetową oraz posiadaniem urządzeń technicznych spełniających wymagania określone w dalszej części Regulaminu, w szczególności w jego § 9.
7. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu MOTIVEO do jakichkolwiek innych celów niż te wynikające z Regulaminu, a także w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający prawa lub interesy podmiotów trzecich, jak też uzasadnione interesy Usługodawcy.
8. Zakazane jest zamieszczanie w Serwisie MOTIVEO przez Użytkownika oraz zgłoszonego przez niego Uczestnika Programu Motywacyjnego treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z dobrymi obyczajami.
9. Użytkownik MOTIVEO jest uprawniony do korzystania z Serwisu MOTIVEO wyłącznie na własny użytek, jakim jest rejestracja Uczestników oraz wzrost osiąganych przez nich wyników sprzedażowych.
10. Gość jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek, z wyłączeniem działalności komercyjnej lub reklamowej.
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za naruszenie przez Gościa, Użytkownika MOTIVEO lub Uczestnika Programu Motywacyjnego jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przy korzystaniu lub w zawiązku z korzystaniem z Serwisu i Systemu MOTIVEO.

§ 2
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi polegające na zapewnianiu możliwości korzystania z systemu MOTIVEO przez Użytkowników MOTIVEO, dalej zwane „Dostępem do MOTIVEO”, mogą być świadczone w trybie darmowym lub płatnym.
2. Dostęp do MOTIVEO w trybie darmowym umożliwia testowanie przez Użytkownika z pełnej funkcjonalności Systemu MOTIVEO dla maksymalnie trzech zarejestrowanych przez niego Uczestników Programów Motywacyjnych.
3. Dostęp do MOTIVEO w trybie płatnym umożliwia korzystanie przez Użytkownika z wszystkich funkcjonalności Systemu MOTIVEO poprzez tworzenie przez niego Programów Motywacyjnych dla większej liczby niż trzech Uczestników, w zależności od wybranego pakietu abonamentowego (dalej zwanego „Pakietu abonamentowego”) spośród następujących:
a) abonament 1 – obejmuje rejestrację w Systemie MOTIVEO od 4 (czterech) do maksymalnie 10 (dziesięciu) Uczestników Programów Motywacyjnych,
b) abonament 2 – obejmuje rejestrację w Systemie MOTIVEO od 11 (jedenastu) do maksymalnie 25 (dwudziestu pięciu) Uczestników Programów Motywacyjnych,
c) abonament 3 – obejmuje rejestrację w Systemie MOTIVEO 26 (dwudziestu sześciu) i więcej Uczestników Programów Motywacyjnych.
4. Zarówno w trybie darmowym jak i płatnym Dostępu do MOTIVEO, Użytkownik MOTIVEO ma możliwość pełnego konfigurowania Programów Motywacyjnych w ramach dostępnych funkcjonalności Systemu MOTIVEO dla zarejestrowanych przez niego w Systemie MOTIVEO Uczestników Programów Motywacyjnych. Użytkownik MOTIVEO w szczególności zarządza danymi swojej firmy, dokonuje konfiguracji Programów Motywacyjnych oraz rejestruje ich Uczestników. Użytkownik ma prawo zmienić abonament na warunkach określonych w § 4 ust. 8 i 9.
5. Informacja o aktualnej wysokości Opłat abonamentowych dla każdego z Pakietów abonamentowych jest zamieszczona w cenniku w Serwisie .
6. Dostęp do MOTIVEO wymaga uprzedniej rejestracji Użytkownika w Systemie MOTIVEO poprzez uzupełnienie w formularzu elektronicznym dostępnym w Serwisie następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, e-mail, telefon, hasło (minimum 6 znaków), subdomena, informacja o przeczytaniu i akceptacji regulaminu.
7. Usługi, świadczone będą przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem § 7. Usługi dostępne w trybie płatnym będą świadczone w okresie, za który została zapłacona należna Opłata abonamentowa.
8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług i funkcjonalności Serwisu, o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika.
9. W nawiązaniu do wszelkich treści oraz wzorów dostępnych w Serwisie i Systemie, Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej i prawa pokrewne do utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej i przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na te treści.
10. Usługodawca upoważnia Użytkownika MOTIVEO do wykorzystywania zamieszczonych w Serwisie wzorów wyłącznie na własny użytek, przy czym powyższe upoważnienie obejmuje również ich modyfikację poprzez wybór odpowiednich opcji, modułów, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
11. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania lub ograniczenia Użytkownikowi Dostępu do MOTIVEO, a w tym do kont zgłoszonych przez niego Uczestników, w przypadku, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub wymaga tego ochrona praw Usługodawcy, a w szczególności przełamywaniem przez Użytkownika lub osoby działającej za jego zgodą lub wiedzą, zabezpieczeń Serwisu/Systemu lub podejmowania przez Użytkownika innych działań o charakterze hakerskim. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu Dostępu do MOTIVEO drogą elektroniczną na adres podany przez niego przy rejestracji.

§ 3
Rozliczenia i płatności

1. Użytkownik MOTIVEO jest zobowiązany do terminowego regulowania Opłaty abonamentowej tytułem zakupionego Pakietu abonamentowego. Opłata abonamentowa winna być uiszczona na rachunek bankowy Usługodawcy, wskazany w tym celu na fakturze VAT pro-forma.
2. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza akceptację cennika aktualnego w chwili zawarcia umowy, to jest rejestracji Użytkownika w Systemie i wyboru Pakietu abonamentowego.
3. Zmiana cennika jest dokonywana poprzez umieszczenie przez Usługodawcę w Serwisie, informacji o zmianie cen Pakietów abonamentowych oraz dodatkowo poprzez powiadomienie Użytkownika w formie wiadomości email na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowego cennika obowiązany jest zawiadomić o tym Usługodawcę w formie mailowej (z adresu podanego przy rejestracji) lub w formie pisemnej w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty poinformowania go o zmianie, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy i jej rozwiązaniem z upływem okresu wypowiedzenia określonym w § 12 ust. 4. Do końca obowiązywania umowy Użytkownik jest zobowiązany uiszczać opłatę abonamentową według dotychczas obowiązującego cennika. W przypadku, kiedy Użytkownik nie powiadomi Usługodawcy o braku akceptacji zmiany cennika, przyjmuje się że wyraził on zgodę na nowe warunki cenowe.
4. Opłata abonamentowa winna być uiszczana z góry na podstawie wystawionej przez Usługodawcę i udostępnionej w Koncie Użytkownika faktury VAT pro-forma, nie później niż do siódmego dnia danego Okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem zdania następnego. Pierwszy Okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem uiszczenia Opłaty abonamentowej, co oznacza że jej zapłata jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia świadczenia Usług w trybie płatnym.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy pełnej Opłaty abonamentowej, przy czym wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe obciążają Użytkownika.
6. Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia i udostępnienia w Koncie Użytkownika, faktury VAT za usługi świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie nie dłuższym niż 7 (siedmiu) dni, licząc od daty wpływu środków na rachunek bankowy Usługodawcy
7. W przypadku braku zapłaty w terminach wskazanych w ust. 4 Dostęp do MOTIVEO zostaje zablokowany na okres do dnia zapłaty. W przypadku braku zapłaty w terminie kolejnych 14 dni od dnia zablokowania Dostępu do MOTIVEO, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika z Serwisu. Usunięcie Konta Użytkownika z Serwisu powoduje automatyczne usunięcie kont Uczestników Programów Motywacyjnych i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
8. W przypadku zmiany przez Użytkownika rodzaju abonamentu, w trakcie okresu rozliczeniowego, z niższego na wyższy, zobowiązany jest on do zapłaty Usługodawcy różnicy wynikającej z wysokości abonamentów na podstawie wystawionej i udostępnionej w panelu Użytkownika faktury VAT pro-forma, w terminie 5 dni od daty jej otrzymania. Różnica obejmuje wysokość opłaty abonamentowej za pełny Okres rozliczeniowy. Usługi dostępne w abonamencie wyższym świadczone są od dnia następującego po upływie terminu zapłaty faktury pro forma, o której mowa w zdaniu poprzednim, pod warunkiem dokonania terminowej zapłaty tejże faktury.
9. Użytkownik ma prawo zmiany rodzaju abonamentu z wyższego na niższy od nowego Okresu rozliczeniowego, za uprzednim powiadomieniem Usługodawcy dokonanym nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.

§4
Zawarcie umowy

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dotycząca Serwisu zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Gościa w oknie przeglądarki adresu strony Serwisu lub skorzystania z przekierowania prowadzącego do strony Serwisu.
2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dotycząca Serwisu zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia Serwisu przez Gościa lub choćby chwilowego zaprzestania świadczenia Usługi przez Usługodawcę ze względów technicznych.
3. Po dokonaniu rejestracji stosownie do ust. 4 poniżej, z chwilą kliknięcia linka aktywacyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 3 zd. 2, podmiot zarejestrowany uzyskuje status Użytkownika MOTIVEO, a także zawiera umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w ramach Systemu MOTIVEO.
4. Chwilą rejestracji Użytkownika MOTIVEO jest wysłanie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, dokonane po uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu.
5. Rejestracja Użytkownika MOTIVEO jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu i cennika.
6. Dokonując rejestracji w Systemie Użytkownik oświadcza, że:
a) podane przez niego dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b) dokona wniesienia Opłaty abonamentowej w odpowiedniej wysokości (za wybrany Pakiet abonamentowy – dotyczy wyboru pakietu w trybie płatnym) w terminie i na warunkach określonych w Regulaminie,
c) zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać,
d) dobrowolnie przystępuje do korzystania z usług objętych Regulaminem,
e) zna cel utworzenia i zasady funkcjonowania Serwisu i Systemu oraz posiada wiedzę o zakresie korzystania przez Usługodawcę z danych udostępnianych w Systemie w celach badawczych, statystycznych i marketingowych, wyraża na to zgodę i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.
7. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

§ 5
Rejestracja i logowanie do Serwisu

1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
2. Użytkownik MOTIVEO rejestruje się poprzez odpowiednie uzupełnienie przeznaczonych do tego pól, wymaganych przez Serwis. Podczas rejestracji konieczne jest m.in. wpisanie dokładnego adresu email Użytkownika MOTIVEO oraz stworzenie własnego hasła.
3. Po upływie około 15 minut od zakończenia procesu rejestracji przez Użytkownika MOTIVEO, otrzyma on wiadomość email z powitaniem oraz linkiem aktywacyjnym. Kliknięcie linka aktywacyjnego oznacza potwierdzenie rejestracji i powoduje przekierowanie na stronę logowania do Serwisu.
4. Użytkownik MOTIVEO loguje się do Systemu, wpisując podany przy rejestracji adres email jako login oraz utworzone przy rejestracji hasło.
5. Użytkownik MOTIVEO nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę i mechanizmy działania Serwisu i Systemu.

§ 6
Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub zakłócenia w świadczeniu Usług, funkcjonowaniu kont, udostępnianiu Serwisu lub Systemu, jeśli powodem jest:
a) awaria, modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja Serwisu lub Systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy,
b) siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy, za które nie ponosi on odpowiedzialności).

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku dostosowania się przez Użytkownika MOTIVEO/Gościa do zapisów niniejszego Regulaminu oraz zasad i zaleceń dotyczących korzystania z Serwisu i/lub Systemu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Użytkownik udostępnił Konta Uczestnika, ich pracowników lub osób, którymi się posługują, a także za wynikające z nich skutki, w tym za treści wprowadzane na kontach Uczestników.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika, za brak możliwości korzystania z Systemu w Okresie rozliczeniowym, za który została uiszczona Opłata abonamentowa w pełnej wysokości spowodowany:
a) niedopełnieniem przez Użytkownika poszczególnych warunków określonych w Regulaminie;
b) przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika MOTIVEO.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu, itd.) lub okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, a także za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia lub brak możliwości w korzystaniu z Systemu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika MOTIVEO, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego loginu lub hasła oraz wszelkie związane z tym skutki. Użytkownicy MOTIVEO zobowiązują się stosować środki techniczne, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość, które zminimalizują zagrożenia utraty loginu lub hasła. Usługodawca oświadcza, iż poza koniecznością podania hasła przy logowaniu w przeznaczonym do tego oknie, nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu hasła w jakiejkolwiek formie.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu, Systemu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.
8. Usługodawca zastrzega, że wszelkie wygenerowane za pomocą Systemu projekty dokumentów są zgodne z prawem obowiązującym na terytorium Polski według stanu prawnego na dzień wskazany w Serwisie w zakładkach: konfiguracji programów motywacyjnych – moduł “Wirtualny Prawnik” oraz w zakładce menu głównego “Ustawienia” / “Umowy”. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, w tym spójność, lub zgodność z prawem projektów dokumentów wygenerowanych przez Użytkowników MOTIVEO, po dokonaniu wyboru którejkolwiek z alternatywnych opcji za pomocą Systemu. Usługodawca oświadcza, że dostępne w Systemie projekty dokumentów w postaci umów jak również regulaminów mają jedynie charakter przykładowych wzorów dokumentów. Zaleca się każdorazowo konsultacje z prawnikiem.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnego wprowadzenia przez Użytkownika MOTIVEO lub Uczestnika danych do Systemu, czego następstwem będzie wadliwa konfiguracja wszelkich raportów, Programów motywacyjnych itp.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika/Gościa danych oraz informacji z Serwisu i Systemu w celach podejmowania decyzji gospodarczych i finansowych.
11. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść informacji/danych wprowadzanych lub udostępnianych w Systemie przez Użytkowników MOTIVEO lub osoby trzecie, w szczególności działające bez wiedzy lub zgody Usługodawcy, również w przypadku naruszenia praw lub interesów podmiotów trzecich.
12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu i Systemu, w razie niespełnienia przez Użytkownika MOTIVEO lub Gościa wymagań technicznych określonych w §9 niniejszego Regulaminu.
13. Usługodawca jest uprawniony do wysyłania na Konto Użytkownika MOTIVEO komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub Systemem oraz obejmujących informacje o bieżących ofertach Usługodawcy.
14. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykonywane w Serwisie i/lub Systemie działania zgłoszonych przez niego Uczestników.

§ 7
Dane osobowe

1. Dokonując rejestracji w Systemie, a także przekazując swoje dane w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w niniejszym Regulaminie, Użytkownik MOTIVEO lub osoby działające w jego imieniu wyrażają zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w bazie danych Usługodawcy, w celach związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy oraz celach statystycznych i marketingowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dane osobowe Uczestnika Programu Motywacyjnego przekazane Usługodawcy przez Użytkownika przy tworzeniu Konta Uczestnika przetwarzane będą jedynie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy.
3. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika MOTIVEO podawane są Usługodawcy dobrowolnie, jednak z zastrzeżeniem, że niepodanie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika oraz uniemożliwia zawarcie Umowy.
4. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub zmiany, a także może je usunąć, w szczególności w przypadku likwidacji konta. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik MOTIVEO naruszył obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika MOTIVEO.
5. Administratorem danych jest Usługodawca. Dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) i jej przepisami wykonawczymi. Usługodawca zobowiązuje się chronić przekazane mu dane osobowe oraz dołożyć wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
6. Usługodawca zobowiązuje się, że nie będzie udostępniał ani też wykorzystywał danych przekazanych lub wprowadzonych przez Użytkownika MOTIVEO, osobom i podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
7. Użytkownik MOTIVEO zobowiązuje się do aktualizacji przekazanych danych i ponosi odpowiedzialność za skutki związane z niedopełnieniem tego obowiązku.

§ 8
Wymagania techniczne

1. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu i Systemu są następujące:
a) połączenie z siecią Internet,
b) przeglądarka internetowa

  • Internet Explorer – zgodność od najnowszej wersji do wersji 9.0;
  • Mozilla Firefox – zgodność od najnowszej wersji do wersji 15.0;
  • Google Chrome – zgodność od najnowszych wersji do wersji 537,36 (WebKit), 3.17.6.14 (V8);
  • Safari – zgodność od najnowszych wersji (6.0) do wersji 5.1 i do wersji 5.0.2 (iOS 4.0);

c) zaakceptowanie plików Cookies;

2. Warunkiem prawidłowego korzystania z oferowanych przez Usługodawcę usług, jest spełnienie powyżej wskazanych wymagań technicznych.

§ 9
Pliki Cookies

1. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, który podczas korzystania przez Użytkownika MOTIVEO/Gościa/Uczestnika Programu Motywacyjnego ze Strony www.motiveo.pl zapisywane są na dysku urządzenia Użytkownika/Gościa/Uczestnika Programu Motywacyjnego. Pliki „cookies” są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, nie identyfikują poszczególnych użytkowników.
2. Stosowane przez Usługodawcę pliki „cookies” są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika/Gościa/Uczestnika Programu Motywacyjnego. Usługodawca wykorzystuje następujące pliki cookies: icl current language, PHPSESSID default, default last url, merchant last url.
3. Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies” do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika/Gościa/Uczestnika,
b) utrzymania sesji Użytkownika/Uczestnika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik/Uczestnik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
c) świadczenia usług reklamowych,
d) w celach statystycznych,

4. Użytkownik/Gość/Uczestnik Programu Motywacyjnego ma możliwość ograniczenia bądź wyłączenia mechanizmu plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia, jednakże ograniczenie lub wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies”, może spowodować utrudnienia lub niemożność korzystanie z niektórych Usług świadczonych przez Usługodawcę.

§ 10
Reklamacje

1. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia Usługodawcy reklamacji odnośnie świadczonych Usług.
2. Przedmiotem reklamacji może być błędne lub wadliwe działanie bądź niedziałanie Serwisu lub Systemu. Błędne lub wadliwe działanie Serwisu lub Systemu zachodzi wówczas, jeżeli Serwis lub System nie spełnia wymagań lub nie posiada funkcjonalności, o których istnieniu zapewniał Usługodawca.
3. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na formularzu udostępnionym w Serwisie lub przesłana na adres elektroniczny podany na Stronie przez Usługodawcę. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać login Użytkownika oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, rozpatruje ją udzielając odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika MOTIVEO podany w zgłoszeniu reklamacji, a następnie, jeżeli uzna reklamację za zasadną, niezwłocznie przystępuje do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia Usług wynikające z nieznajomości lub faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
5. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Użytkownika od wniesienia w terminie opłaty abonamentowej.
6. W przypadku awarii Systemu trwającej nieprzerwanie ponad 24 godzin powstałej z winy Usługodawcy, która została uznana w wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego, Użytkownik ma prawo domagać się proporcjonalnego obniżenia uiszczonej opłaty abonamentowej, przy czym za początek awarii przyjmuje się moment zgłoszenia awarii przez Użytkownika zgodnie z zapisami ust. 3 niniejszego paragrafu, a za zakończenie uznaje się przywrócenie prawidłowej funkcjonalności Systemu. Całkowity czas trwania awarii stwierdza ostatecznie Dział np. obsługi Usługodawcy.
7. Usługodawca nie dokona obniżenia opłaty abonamentowej, jeśli przerwy w świadczeniu Usługi nie postały z jego winy, w szczególności w przypadkach określonych w §7 Regulaminu.
8. Zwrot opłaty abonamentowej, o której mowa w ust. 6 w części lub całości następuje poprzez zaliczenie jej na poczet płatności z następnej faktury. Obniżenie opłaty w wyniku uwzględnienia reklamacji wyczerpuje w całości roszczenie Użytkownika MOTIVEO względem Usługodawcy z tytułu nieprawidłowości w działaniu Serwisu i Systemu.

§ 11
Rozwiązanie umowy

1. Zawarta zgodnie z niniejszym Regulaminem umowa o świadczenie usług w trybie darmowym może być rozwiązana przez Użytkownika MOTIVEO lub Usługodawcę w każdym czasie poprzez usunięcie konta Użytkownika MOTIVEO. Użytkownik wysyła żądanie usunięcia jego Konta na adres e-mail: [email protected] O usunięciu Konta Użytkownik zostanie automatycznie powiadomiony drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji.
2. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług i usunąć konto Użytkownika MOTIVEO, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu Konta Użytkownika z Systemu wskutek naruszenia przez Użytkownika MOTIVEO przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
3. Umowa o świadczenie usług może być rozwiązana przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym, w przypadku:
a) naruszenia prawa,
b) naruszenia praw lub interesów podmiotów trzecich,
c) naruszenia § 4 ust. 7 Regulaminu lub rażącego naruszenia innych postanowień Regulaminu, za które uznaje się w szczególności wszelkie działania mające na celu odczytywanie haseł innych Użytkowników, czy przenoszenie na podmioty trzecie prawa do korzystania z Usług objętych Regulaminem.
4. Poza sytuacjami wymienionymi w ust. 3 umowa o świadczenie usług w trybie płatnym może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron (to jest Użytkownika lub Usługodawcę) z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego.
5. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę następuje poprzez jego wysłanie na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji bądź w formie pisemnej.
6. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika następuje poprzez jego wysłanie z adresu e-mail Użytkownika podanego przy rejestracji na następujący adres e-mail [email protected] bądź w formie pisemnej.
7. Z datą rozwiązania umowy, konto Użytkownika MOTIVEO zostaje usunięte z Systemu i traci on prawa Użytkownika MOTIVEO do korzystania z Systemu. Usunięcie konta w przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Usługodawca może w każdym czasie zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu. Podstawą zmian, może być w szczególności:
a) uchylenie, zmiana lub wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wydanie rozstrzygnięcia przez odpowiednie władze mające zastosowanie do Usługodawcy i wpływające na jego działalność,
b) wprowadzenie przez Usługodawcę zmian organizacyjnych lub technologicznych, w tym dotyczących zasad obsługi Użytkowników, wpływających na ich obsługę,
c) zmianę obecnych, wprowadzenie nowych lub zrezygnowanie przez Usługodawcę z oferowania niektórych funkcjonalności Serwisu, Systemu lub Programu.
2. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany, przez umieszczenie przez Usługodawcę na Stronie wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na Stronie, przez okres co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni oraz poprzez powiadomienie Użytkowników o zmianie poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji, informacji o zmianach w Regulaminie.
3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony w ust. 3 nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym Usługodawcę w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty poinformowania go o zmianie Regulaminu drogą mailową. Brak akceptacji zmian Regulaminu oznacza wypowiedzenie umowy ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego.
4. W przypadku powstania sporu przy stosowaniu niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a sądem właściwym – sąd właściwy ze względu na siedzibę (główną) Usługodawcy.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą zawarcia Umowy w sposób w nim wskazany.

Plik do pobrania: Regulamin_MOTIVEO.pdf

 

Zapisz się do newslettera biznesmusisprzedawac.pl
i zyskaj 1 miesiąc dostępu do Motiveo gratis


 Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera biznesmusisprzedawac.pl zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002r.